چارچوب تصمیم گیری DACI چیست؟

چارچوب تصمیم گیری DACI یکی از سیستم های بهبود فرآیند برای سرعت بخشی نحوه تصمیم گیری یک گروه یا تیم است. DACI مخفف راهبر (D-Driver)، تصویب کننده (A-Approver)، مشارکت‌کننده (C-Contributor) و مطلع (I-Informed) است. همکاری به سازمان‌ها و تیم‌ها اجازه می‌دهد تا کارهای بیشتری را سریعتر انجام دهند. با رشد سازمان‌ها، فرآیند تصمیم گیری نیز […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top