افسانه سیزیف، چرخه بی‌پایان رنج و امید ناشی از ساختن

افسانه سیزیف نام یکی از مقالات فلسفی آلبر کامو است که در سال ۱۹۴۲ منتشر شد. مقاله در خلال جنگ جهانی دوم و در روزگار سیاهی پر از رنج و تباهی نوشته شد. سیاهی روزگار کامو، فلسفه پوچ گرایانه و بارقه‌های ایده‌های اگزیستانسیالیسم را در آثار او به نمایش می‌گذارد. سنگدلی وحشیانه جنگ و استعمار، […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top